Organisatie

Overzicht bestuursleden en hun werkzaamheden:

Voorzitter – Marc Bergkotte               (bestuur@dezwoer.nl)

Penningmeester – Nieko van Veen     (penningmeester@dezwoer.nl)

Secretaris – Karin Methorst                (secretaris@dezwoer.nl)

 

Zwem- en poloclub de Zwoer heeft een onbezoldigd bestuur ofwel de bestuursleden verrichten hun taken vrijwillig en zonder vergoeding. Het bestuur probeert om zo goed mogelijk de taken te verdelen tussen functionarissen (vrijwilligers) binnen de vereniging en de benodigde verenigingsactiviteiten op te pakken met gebruikmaking van vrijwilligers binnen de vereniging.

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de ALV. Hij zorgt voor een verdeling van de bestuurstaken, neemt initiatieven, stimuleert en coördineert. Hij ziet er – samen met medebestuursleden- op toe dat alle besluiten en actiepunten van het bestuur worden uitgevoerd. Bij officiële gelegenheden vertegenwoordigt hij (of één van de medebestuursleden) de vereniging.

De penningmeester is belast met het innen van de contributie en het doen van alle betalingen door de vereniging. Hij voert samen met de secretaris de ledenadministratie op basis van de mutaties die via de secretaris binnenkomen. Hij ziet hij erop toe dat de kas goed wordt beheerd. Ook zorgt de penningmeester voor het bijhouden van de startgelden met behulp van het wedstrijdsecretariaat.

De secretaris is belast met het verwerken van de officiële post naar/vanuit de vereniging, het doorgeven van mutaties aan bestuursleden en andere functionarissen en het uitnodigen van de leden voor de algemene ledenvergadering. De secretaris zorgt ook voor de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Ook informeert de secretaris de leden van de vereniging over belangrijke informatie.

Het wedstrijdsecretariaat wordt gevormd door Jan Dogger en Ivonne de Bruin. Jan en Ivonne regelen de formele inschrijving van de wedstrijden die onze club zwemt bij de KNZB en de verenigingen die de wedstrijden organiseren. Zij informeren de wedstrijdzwemmers en penningmeester per e-mail over de geplande wedstrijden. De (wedstrijd)inschrijvingen zijn een co-productie van de trainers  en het wedstrijdsecretariaat. De trainers bepalen namelijk in overleg met de zwemmers voor welke wedstrijden en afstanden de zwemmers zich inschrijven en melden deze zwemmers aan voor de geselecteerde wedstrijden.

Er zijn 5 trainers: Steven Hulst (hoofdtrainer), Dennis de Groot, Kees van der Burg, Joan Mulder en Arjen Douma.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.